Pajarola-Eichhorn Margrit 8. Januar 1932 - 2. August 2022